UPM:s WEBBTJÄNSTER – VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Läs de här villkoren noggrant innan du går till och använder den här webbtjänsten.

Genom att få tillgång till UPM:s webbtjänst samtycker du till följande villkor. Använd inte den här tjänsten om du inte godkänner alla följande villkor.

Det här rättsliga meddelandet gäller alla UPM:s webbtjänster. Det kan dock förekomma ytterligare villkor på vissa webbplatser.

Tjänstens innehåll tillhör UPM Corporation och/eller dotterbolag (benämns hädanefter UPM). UPM:s webbtjänst omfattas av UPM:s copyright. Med ensamrätt i alla länder.

Varumärket "UPM" och alla andra varumärken som hänför sig till UPM (oavsett om de nämns på UPM:s webbsidor eller inte) är varumärken som tillhör UPM. Din tillgång till de här sidorna ska inte tolkas som att du har licens eller rättighet att använda varumärken som finns på sidorna.

UPM:s webbtjänst innebär i samband med det här dokumentet alla Internetlösningar som tillhör UPM eller dess dotterbolag. Det omfattar t.ex. webbsidor, formulär, tillämpningar och programkod, samt alla andra funktioner som står i nära samband med webbsidorna.

Reproduktion, kopiering, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i UPM:s webbtjänst i alla former inklusive, men inte begränsat till utformning, skapande av avledda produkter som baseras på den här tjänsten eller någon del av den, publicering på andra webbplatser, elektroniska system för hämtning eller publikationer utan föregående skriftligt tillstånd från UPM Corporation är förbjudet. UPM samtycker dock till att du i din dator lagrar eller skriver ut kopior av utdrag från den här tjänsten enbart för eget bruk och inte för vidaredistribution, under förutsättning att du inte skadar UPM:s rykte eller verksamhet och under förutsättning att sådana kopior eller utskrifter innehåller alla copyrightmeddelanden eller andra meddelanden om äganderätt samt eventuella friskrivningar i sådan information. Information som tillhandahålls av den här tjänsten får inte ändras utan skriftligt tillstånd från UPM Corporation. Enskilda dokument i vår webbtjänst kan omfattas av extra villkor som anges i de här dokumenten. All användning eller distribution av information i den här tjänsten som enligt de här reglerna skulle vara tillåten, men som enligt lagstiftning eller föreskrifter i någon jurisdiktion betraktas som olaglig eller som skulle medföra skyldigheter, t.ex. registrering, skatteplikt för UPM-Kymmene, är förbjuden inom ett sådant land eller jurisdiktion.

INNEHÅLLET I UPM:S WEBBTJÄNST TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET". INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER GÄLLANDE ÄGANDERÄTT ELLER ICKE-KRÄNKNING ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL STÄLLS ANGÅENDE TJÄNSTENS EXAKTHET, TILLGÄNGLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL. UPM GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN ELLER SERVERN SOM TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTEN ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER

UPM:s tjänst kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar av och tillägg till informationen häri får göras av UPM. UPM förbehåller sig rätten att revidera tjänsten eller återkalla åtkomst till den när som helst.

UPM ansvarar inte på något som helst sätt för skador, inklusive men inte begränsat till direkta eller oförutsedda skador, följdskador, indirekta, sekundära, särskilda skador eller skadeståndsansvar, förluster eller utgifter eller uteblivna vinster som hänför sig till din tillgång till UPM:s webbtjänst eller någon plats som länkats till den eller till oförmåga att använda tjänstens innehåll, eller användning eller försök till användning av information däri eller som hänför sig till bristande prestanda, fel, utelämnanden, avbrott, defekter, försenad drift eller överföring, datorvirus eller kommunikations- eller systemfel, även om UPM eller dess representanter har meddelats om sådana skador, förluster eller utgifter. Dessutom ansvarar UPM inte för information eller material från tredje part som UPM:s webbtjänst länkar till. UPM ANSVARAR INTE FÖR INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART.

UPM:s webbsidor ska inte tolkas som att de ger råd eller rekommendationer eller utgör grundval för beslut eller åtgärder. Ingenting på UPM:s webbsidor ska tolkas som en begäran eller ett erbjudande från UPM om att köpa eller sälja tjänster, produkter, aktier eller andra finansiella instrument eller tillhandahålla investeringsråd eller -tjänster.

UPM:s webbsidor kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part. UPM lämnar inga som helst garantier eller uppgifter gällande webbplatser som tillhör tredje part och som du kan få tillgång till via den här webbplatsen. UPM ansvarar inte för innehåll på eller användning av sådana webbplatser. Besök på tredje parts webbplatser sker alltid på användarens egen risk.

UPM:s webbsidor kan omfatta innehåll som tillhör tredje part i syfte att underlätta för dig. UPM kan inte kontrollera innehållet och lämnar inga som helst garantier eller uppgifter gällande innehåll från tredje part. UPM ansvarar inte för skyldigheter som uppstår till följd av påståenden om att innehåll som tillhör tredje part överträder någon annans immateriella egendomsrätt.

UPM förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst ta bort de här webbsidorna utan föregående meddelande. I händelse av ändringar eller borttagning av UPM:s webbsidor har UPM ingen som helst ansvarsskyldighet gentemot dig.

Genom att skicka in material som hänför sig till våra webbsidor till någon av våra servrar, till exempel via e-post eller webbtjänsten, godkänner du i egenskap av materialleverantör följande villkor. Det inskickade materialet är inte konfidentiellt, omfattas inte av äganderätt, tillhör dig och/eller du har rätt att tillhandahålla det till oss. Du tillgängliggör materialet med kännedom att UPM kan publicera det. Du intygar att materialet lämpar sig för publicering. Du samtycker till att UPM hålls skadeslöst om en tredje part vidtar åtgärder mot UPM i samband med det material du skickar. Du samtycker till att inte vidta åtgärder mot UPM i samband med det material du skickar. Genom att skicka in material intygar du att du inser att UPM kan publicera materialet och/eller införliva det eller koncept som beskrivs i det utan kostnad i våra produkter utan ansvarsskyldighet. Du gör ditt bästa för att avlägsna virus och andra skadliga eller destruktiva funktioner innan materialet skickas. UPM förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst ta bort eller radera material som skickats till oss.

Användare av UPM:s webbsidor är strängt förbjudna att använda den här webbplatsen och innehållet för olagliga eller bedrägliga ändamål eller för att publicera eller överföra till eller från webbplatsen olagliga, hotfulla, ärekränkande, nedsättande, provocerande, pornografiska eller hädiska meddelanden och/eller material eller meddelanden och/eller material som kan ge upphov till civil- eller brottsprocesser. Du samtycker till att inte vidta åtgärder som manipulerar eller stör den här webbplatsen och dess innehåll.

Om du har kommentarer eller frågor om webbplatsen kontaktar du webbmastern.